Evropsko zakonodavstvo

Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EU (IED) osnovni je pravni instrument EU za kontrolu i smanjenje industrijskih emisija koje imaju nepovoljan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, posebno kroz primenu najboljih dostupnih tehnika (BAT).

Odluka Evropske komisije o reviziji zakonodavstva o industrijskim emisijama dovela je do pripreme Direktive o industrijskim emisijama, koja je zamenila sedam tada aktuelnih direktiva, i to:  

  • Direktiva o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC)
  • Direktiva o velikim ložištima (LCP)
  • Direktiva o insineraciji otpada (WID)
  • Direktiva o smanjenju emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC) 
  • Tri aktuelne direktive o titanijum-dioksidu (TiO2).

Iz tog razloga, Direktiva o industrijskim emisijama sastoji se od sedam poglavlja. Poglavlja I i VII sadrže opšte definicije i odredbe koje se podjednako primenjuju na svako postrojenje iz delokruga Direktive. 

Poglavlje II odnosi se samo na aktivnosti navedene u Aneksu I (IPPC postrojenja). Preostala poglavlja sadrže posebna pravila i primenjuju se na određene oblasti, kao što su:

  • Ložišta (Poglavlje III);
  • Postrojenja za insineraciju otpada (Poglavlje IV);
  • Postrojenja i procesi u kojima se koriste organski rastvarači (Poglavlje V);
  • Proizvodnja titanijum-dioksida (Poglavlje VI).

Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine (IPPC) zasniva se na nekoliko principa – integrisanom pristupu, korišćenju najboljih dostupnih tehnika (BAT) povezanim sa graničnim vrednostima emisija (GVE), fleksibilnosti, inspekcijskom nadzoru i učešću javnosti.

Integrisani pristup znači da dozvole treba da uzmu u obzir celokupni uticaj postrojenja na životnu sredinu, uključujući npr. emisije u vazduh, vodu i zemljište,  nastajanje otpada, korišćenje sirovina, energetsku efikasnost, buku, sprečavanje udesa i sanaciju lokacije nakon zatvaranja postrojenja. Uslovi dozvole, uključujući granične vrednosti emisije (GVE), moraju se zasnivati na najboljim dostupnim tehnikama (BAT). U cilju definisanja BAT i sa njima povezanim uticajima na životnu sredinu na nivou EU koordinira Evropski biro za IPPC pri Zajedničkom istraživačkom centru EU u Sevilji.

Aktivnosti u ovoj oblasti rezultirale su izradom referentnih dokumenata o najboljim dostupnim tehnikama (tzv. BREF dokumentima) i tzv. zaključcima o BAT (BATC), usvojenim kao Odluka Komisije o implementaciji. Ova dokumenta uključuju određene opise tehnika koje se smatraju BAT i sa njima povezanim GVE, čiji je cilj postizanje višeg nivoa zaštite životne sredine. IED propisuje da zaključci o BAT predstavljaju osnovu za utvrđivanje uslova koji će biti propisani u integrisanoj dozvoli. Većina BREF-ova pokriva specifične agroindustrijske aktivnosti i takvi BREF-ovi se nazivaju „sektorski BREF-ovi“. Međutim, postoji i niz horizontalnih BREF-ova koji se bave pitanjima koja se tiču međusektorskih pitanja kao što su energetska efikasnost, sistemi za hlađenje ili emisije iz skladišta, a koji su relevantni za industrijsku proizvodnju uopšte. 

IED takođe sadrži obavezne zahteve u pogledu inspekcijskog nadzora zaštite životne sredine. Takođe obezbeđuje učešće javnosti u postupku odlučivanja i omogućuje pristup javnosti sadržaju zahteva za izdavanje dozvole, izdatim dozvolama i rezultatima monitoringa.

Nacionalno zakonodavstvo

Direktiva o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC – Direktive 2008/1/EC) koja je deo Direktive o industrijskim emisijama, u Srbiji je transponovana 2004. godine donošenjem  Zakona  o  integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, a njena implementacija, zbog izuzetne složenosti, još uvek traje. Ova direktiva podrazumeva izdavanje integrisanih dozvola kojima se reguliše ispuštanje zagađujućih materija u životnu sredinu iz pojedinih industrijskih postrojenja. Nadležni organ za izdavanje integrisanih dozvola su Ministarstvo, Pokrajinski sekretarijat Vojvodine za određene sektore, kao i jedinice lokalne samouprave za sektor proizvodnje hrane i farme. Prema najnovijim podacima u Srbiji postoji 227 IPPC postrojenja. Ovaj broj će uvek biti promenljiv usled čestih promena u sektoru iz različitih razloga kao što su promena u veličini, restrukturiranje, promena vlasništva i sl. 

Projekat IED Srbija

Projekat IED Srbija pružio je značajnu podršku Ministarstvu u implementaciji IED, kako u tehničkom smislu tako i u postupku izgradnje kapaciteta.

Projektni tim je podržao je Ministarstvo u usklađivanju aktuelnog zakonodavstva sa zahtevima Direktive o industrijskim emisijama. Jedan od rezultata je i nacrt novog Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, zajedno sa predlogom uredbe kojom se uređuje postupak izdavanja integrisanih  dozvola.

Takođe urađena je i analiza ključnih izmena i dopuna zakonodavstva u oblasti IPPC, uvedenih Direktivom o industrijskim emisijama, koje se odnose na određene industrijske sektore. Ova analiza je otkrila da bi se 75 novih operatera moglo dodati na IPPC listu nakon usvajanja izmenjenog zakona, i nakon potpunog usklađivanja liste aktivnosti koje su u obavezi pribavljanja integrisane dozvole sa Aneksom I Direktive o industrijskim emisijama. 

Projekat je pružio značajnu podršku Ministarstvu u pripremi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 o životnoj sredini koja je dostavljena Evropskoj komisiji u januaru 2020. godine. Projekat je pripremio Specifični plan implementacije Direktive o industrijskim emisijama (DSIP za IED), koji je sastavni deo ovog dokumenta. Plan sadrži mere potrebne za potpunu transpoziciju IED na institucionalnom nivou, kao i na nivou pojedinačnih industrijskih postrojenja. Usklađenost sa najboljim dostupnim tehnikama i graničnim vrednostima emisije definisanim Direktivom je analizirana za većinu IPPC postrojenja, kao i njihova finansijska sposobnost da sprovedu potrebne mere. Izrađene detaljne tehničke, finansijske i socio-ekonomske analize će se koristiti u procesu pregovora sa EU, kako bi se dobili produženi rokovi za postizanje potpune usklađenosti sa zahtevima Direktive.