Informisanje i jačanje kapaciteta

Aktivnost 4.1: Strategija komunikacije za Direktivu o industrijskim emisijama i srodne direktive

Aktivnost ima za cilj da poveća informisanost operatera i drugih zainteresovanih strana o principima i zahtevima Direktive o industrijskim emisijama i inovacijama. Organizovaće se dva promotivna skupa kako bi se prezentovali rezultati projekta. Rezultati će biti objavljeni na internet stranici projekta, kao i na društvenim mrežama.

Aktivnost 4.2: Izgradnja kapaciteta

Imajući u vidu da operateri uključeni u projekat pripadaju grupi srednjih i velikih preduzeća, te da samim tim već sprovode opšte programe obuke, nekoliko specifičnih obuka biće organizovano za izabrane IPPC operatere, dok će se sastanci o opštijim temama organizovati redovno. Redovni sastanci biće prilika da učesnici iz redova nadležnih organa i operatera međusobno i sa ekspertima razgovaraju o svim preprekama u procesu izdavanja integrisanih dozvola.