Projekat karakterišu dva glavna pristupa postizanju rezultata: pružanje tehničke podrške i promovisanje znanja.

Tehnička podrška biće ponuđena nadležnim organima i drugim zainteresovanim stranama koje su uključene u implementaciju Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine na različitim nivoima. Prvi i najvažniji korisnik biće Ministarstvo zaštite životne sredine kroz podršku i blisku saradnju sa odabranim timom stručnjaka kako u teorijskom delu, tako i učenjem kroz praktičan rad na terenu. Ovaj pristup će se odnositi na svaki korak regulatornog ciklusa, od pripreme pravnih akata i analize tehničke dokumentacije, pa do pripreme i izdavanja integrisane dozvole. Sličan pristup će biti primenjen i sa onima koji rade na pisanju dozvola na nivou Pokrajine i na nivou lokalnih samouprava.

Nivo spremnosti operatera, neophodan za efikasnu implementaciju Direktive o industrijskim emisijama, biće povećan dobijanjem tehničke dokumentacije, poput priručnika i brošura, a i pružanjem stalne podrške za razjašnjavanje administrativnih ili tehničkih problema osnivanjem Info centra.

Obuhvatanje čitavog regulatornog ciklusa biće obezbeđeno kroz saradnju sa inspekcijskim sistemom. Projekat će podržati formiranje i obuku glavnog tima inspektora koji će, na različitim administrativnim nivoima, steći iskustvo u kontroli postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole, a zatim će podržati druge inspektore u njihovim aktivnostima u tim vrstama industrije, pristupom „treninga za obuku trenera“.

Drugi pristup ima za cilj stvaranje i širenje znanja o industrijskom zagađenju i povezanim temama. Ovaj pristup uključuje operatere i zainteresovanu javnost u cilju povećanja nivoa angažovanja i učešća u procesu implementacije Direktive o industrijskim emisijama kroz nacionalnu regulativu.

Podizanje svesti i širenje znanja biće usmereno ka Info centru, kao izvoru u kome će se prikupljati, razrađivati i pripremati podaci i informacije u vezi sa integrisanim sprečavanjem i kontrolom zagađivanja životne sredine i drugim povezanim temama. Iskustvo koje je stečeno tokom prethodna dva projekta pokazalo je da operateri, institucije i javnost zahtevaju transparentne, dostupne i obrađene podatke o tehnologijama i njihovim efektima na životnu sredinu, o očekivanim i postignutim efektima smanjenja zagađenja sprovođenjem regulative o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i o uticaju zelenih i inovativnih tehnologija sa ekološke i finansijske tačke gledišta. Centar će raditi kao baza znanja, gde će glavni izvor biti internet stranica projekta kao izvor dostupnih informacija i izgrađena mreža sa svim zainteresovanim stranama koje mogu biti davalac ili korisnik podataka. Ovo će takođe predstavljati promociju i poboljšanje saradnje među različitim institucijama, doprinoseći povećanoj efikasnosti čitavog procesa izdavanja integrisanih dozvola i uvođenja u Zelenu tranziciju. Komunikaciona strategija usmerena ka javnosti biće zasnovana na društvenim medijima radi boljeg širenja, ali i na saradnji sa nevladinim organizacijama i studentskim udruženjima s ciljem ostvarivanja aktivnog učešća mladih generacija u procesima usmerenim na smanjenje industrijskog zagađenja.

Strategija 1
Unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije u domenu Direktive o industrijskim emisijama

Strategija 2
Povećanje efikasnosti procesa
izdavanja integrisanih dozvola

Strategija 3
Unapređenje usaglašenosti sa zahtevima najboljih dostupnih tehnika

Strategija 4
Podizanje svesti i znanja o sprečavanju i kontroli industrijskog zagađenja