Novogodišnji intervju sa gospođom Aleksandrom Imširagić-Đurić, pomoćnicom ministarke

Ministarstvo zaštite životne sredine intenzivno radi na unapređenju procesa izdavanja integrisanih dozvola

IED Srbija: Saradnja MZŽS i projekta IED Srbija iznedrila je mnoge značajne rezultate, kako ocenjujete tu saradnju i šta bi izdvojili kao najznačajnije ostvarene rezultate?

Gđa Imširagić-Đurić: Naša višegodišnja, kvalitetna i kontinuirana saradnja urodila je dobrim rezultatima i napretku u ovoj oblasti, kao i jačanju kapaciteta, sticanju novih znanja, razmeni iskustva i primera dobre prakse u ovoj multidisciplinarnoj oblasti koja zahteva stalno učenje. Podrška projekta obuhvata pružanje stručno-tehničke pomoći nadležnim organima i kompanijama u primeni Direktive o industrijskim emisijama čime bi se smanjio uticaj industrijskih emisija na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Projekat takođe pomaže u pripremi nacrta integrisanih dozvola za izabrane kompanije, kao i u unapređenju zakona i podzakonskih akata kroz transponovanje Direktive, a takođe daje značajan doprinos u pripremi Pregovaračke pozicije u oblasti industrijskog zagađenja.

Uz podršku projekta, uspešno je dovršena priprema Specifičnog plana implementacije Direktive (DSIP) koji predstavlja deo Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene u okviru Klastera 4 koji se odnosi na Zelenu agendu i održivu povezanost. Pružena je tehnička podrška nadležnim organima u pripremi nacrta integrisanih dozvola. Održane su obuke za zaposlene u IPPC organizacionoj jedinici kao i inspekciji zaštite životne sredine, uspostavljena je saradnja sa relevantnim institucijama koja omogućava ulaganja u čistije tehnologije i sprovođene su aktivnosti na podizanju svesti o zagađenju životne sredine. Projekat uključuje i aktivnosti za studente, koje su od značaja za prenos znanja i iskustava, kao i za formiranje novih stručnjaka koji će doprineti u budućem periodu održivosti u ovoj oblasti i nadamo se postizanju inovativnih rešenja.

IED Srbija: Kakvi su planovi MZŽS za 2023. godinu u oblasti kontrole industrijskog zagađenja?

Gđa Imširagić-Đurić: MZŽS nastoji da unapredi proces izdavanja integrisanih dozvola. Prvi korak ka tome je izrada novog zakona i transponovanje Direktive o industrijskim emisijama. Kao početna aktivnost započeta je izrada ex-post analize. 2023. godina biće fokusirana na proces izrade nacrta zakona i podzakonskih akata, kao i na zajedničkom radu svih ključnih ciljnih grupa u ovoj oblasti i sagledavanju najboljih rešenja. Planirano je formiranje RG kao i sprovođenje nekoliko javnih konsultacija koje će imati interaktivnu razmenu informacija i bitan uticaj na razvojni proces pri izradi zakona. Nastavićemo sa ažuriranjem liste operatera kako bi u toku godine imali uvid u novonastale promene i pratili stvarno stanje na terenu.  Planiran je i nastavak obuka radi jačanja kapaciteta kao i stvaranje uslova za dobijanje novih kadrova. Uz podršku projekata uspostavljena je koordinacija između pomoći u ažuriranju zahteva sa kompletiranjem dokumentacije i izradi nacrta dozvola, čime smatramo da će se u 2023. godini poboljšati situacija u broju izdatih dozvola na godišnjem nivou. Osim aktivnosti u cilju poboljšanja zakona i podzakonskih akata u oblasti IPPC, treba nastaviti sa usvajanjem najboljih dostupnih tehnika (BAT) kroz inovacije i zelenu tranziciju. Značajno je istaći i  podizanje nivoa svesti, zainteresovanosti i znanja u javnosti o Direktivi i blagovremenom učešću u postupku izdavanja integrisanih dozvola.

IED Srbija: Kako projekat IED Srbija može da doprinese ostvarenju tih planova i poboljšanju procesa izdavanja integrisanih dozvola u Srbiji?

Gđa Imširagić-Đurić: Kroz povezivanje i stručnu saradnju sa različitim institucijama i nadležnim organima čime se povećava efikasnost procesa izdavanja integrisanih dozvola i unapređuje sprečavanje i kontrola industrijskog zagađenja. Podrška i smernice operaterima u cilju kompletiranja potrebne dokumentacije pri podnošenju zahteva kao i rad na sagledavanju mogućnosti na pojednostavljenju procedure i samog izgleda dozvole. Nastavak obuka radi daljeg jačanja kapaciteta kako na lokalnom nivou tako i na republičkom nivou nadležnosti za izdavanje IPPC dozvole, ali i ključna podrška operaterima kroz stručnu saradnju i jačanje njihovih kapaciteta, razmenu informacija i  kontinuirano praćenje aktuelnosti u ovoj oblasti. Takođe, pomoć se ogleda i kroz pripremu tehničke dokumentacije za ažuriranu Pregovaračku poziciju.

Info centar projekta takođe je značajan alat za informisanje i podizanje nivoa znanja kao i nivoa zainteresovanosti kod različitih ciljnih grupa koje obuhvata ovaj projekat. Prevashodno ima ulogu u informisanju svih zainteresovanih strana o najboljim dostupnim tehnikama, propisima, aktuelnim fondovima i drugim srodnim temama, kao i izradi priručnika, brošura i drugih edukativnih materijala kojima će svim zainteresovanim stranama učiniti dostupnim neophodna znanja iz oblasti industrijskog zagađenja.