O projektu

Projekat IED Srbija „Zelena tranzicija – implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji 2021-2025“, predstavlja treću fazu saradnje između Ministarstva zaštite životne sredine, Centra za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, kao i nastavak podrške implementaciji nacionalne regulative o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine promovisanjem prelaska srpske industrije na zelene tehnologije.

Glavni cilj projekta podrazumeva pružanje pomoći i podrške nadležnim organima i kompanijama u primeni Direktive čime bi se smanjio uticaj industrijskih emisija na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Projekat će obezbediti tehničku i administrativnu podršku Ministarstvu zaštite životne sredine i drugim nadležnim organima u pripremi nacrta integrisanih dozvola za izabrane kompanije, kao i u izmenama i pripremi propisa i dela Pregovaračke pozicije u oblasti industrijskog zagađenja. 

Projekat će takođe podržati pripremu Specifičnog plana implementacije Direktive o sistemu trgovine emisijama (EU ETS) kao pomoć u dostizanju nacionalnih klimatskih ciljeva. Razvojem novih poslovnih modela biće pružena podrška industriji da smanji svoj ugljenični otisak primenom povoljnih i čistih tehnoloških rešenja u cilju tranzicije ka Evropskom zelenom dogovoru.

Stečeno iskustvo u prethodne dve faze projekta omogućiće pružanje podrške institucijama Srbije u uvođenju neophodnih promena u pravni i administrativni okvir čime će se smanjiti uticaj postojećih prepreka i uskih grla na regulatorni ciklus integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine.

Tehnička podrška planirana novim projektom biće ponuđena nadležnim organima i drugim zainteresovanim stranama koje su uključene u implementaciju IPPC zakona na različitim nivoima. Prvi i najvažniji korisnik biće Ministarstvo zaštite životne sredine kroz podršku i blisku saradnju sa odabranim timom stručnjaka kako u teorijskom delu, tako i učenjem kroz praktičan rad na terenu. Ovaj pristup će se odnositi na svaki korak regulatornog ciklusa, od pripreme pravnih akata i analize tehničke dokumentacije, pa do pripreme i izdavanja integrisane dozvole.

Saradnja sa inspekcijom će obezbediti obuhvat celokupnog regulatornog ciklusa. Projekat će podržati formiranje i obuku glavnog tima inspektora koji će, na različitim administrativnim nivoima, steći iskustvo u kontroli postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole.

Info centar osnovan u okviru projekta IED 3 imaće važnu ulogu u primeni Direktive kroz permanentnu podršku operaterima i nadležnim organima u pripremi integrisanih dozvola i informisanju svih zainteresovanih strana o najboljim dostupnim tehnikama, propisima, aktuelnim fondovima i drugim srodnim temama. Aktivnost Info centra obuhvataće i izradu priručnika, brošura i drugih edukativnih materijala kojima će svim zainteresovanim stranama učiniti dostupnim neophodna znanja iz ciljnih oblasti.

Vidljivost projekta i podizanje svesti šire javnosti, a naročito studenata, o regulativi u oblasti industrijskog zagađenja ali i o temama kao što su Zelena agenda i cirkularna ekonomija, obezbeđene su strategijom komunikacije projekta i osmišljenim kampanjama posredstvom internet stranice projekta i izgrađenih zajednica na mrežama, kao i u direktnim aktivnostima sa zainteresovanim stranama.

U okviru projekta izrađen je Poslovni kodeks kojim se utvrđuju opšta pravila poslovnog ponašanja za sve zaposlene na projektu „Zelena tranzicija – Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji u periodu 2021-2025. godine“. Cilj Kodeksa je da doprinese obavljanju poslovnih aktivnosti u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savesnosti i poštenja, kao i da unapredi transparentnost poslovanja. Poslovni kodeks projekta možete pogledati ovde.