Održan okrugli sto za organe nadležne za izdavanje integrisanih dozvola

Ministarstvo zaštite životne sredine, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i projekat IED Srbija zajedno su organizovali okrugli sto za nadležne organe sa republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa koji su zaduženi za izdavanje integrisanih dozvola.

Skup je otvorila gospođa Aleksandra Imširagić Đurić, pomoćnik ministra ispred Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i zahvalila se projektu IED Srbija na višegodišnjoj podršci procesu izdavanja dozvola kao i gospođi Idi Rojtersverd i ambasadi Švedske kao najznačajnijem partneru u ovoj oblasti. Ona je u nastavku rekla da se na spisku postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole koje je Ministarstvo objavilo krajem 2022. godine nalazi 220 preduzeća i objasnila da je na Ministarstvu ali i na pokrajinskim i lokalnim organima posao izdavanja IPPC dozvola za ove kompanije. Istakla je saradnju i inicijativu projekata EU za Zelenu agendu u Srbiji i IED Srbija na podršci u ovom procesu. Pomenula je i izradu ex-post analize u saradnji sa projektom IED Srbija i nacrta novog IPPC Zakona koji će u potpunosti transponovati Direktivu o industrijskim emisijama nakon čijeg usvajanja će se i broj operatera koji podležu ovom zakonu značajno povećati. 

Gospođa Ida Rojtersverd, prva sekretarka i rukovodilac Programa zaštite životne sredine ambasade Švedske u Beogradu, pozdravila je prisutne i pomenula da se bliži kraj švedskog predsedavanja Savetom Evropske unije i da je za to vreme prioritet dat zelenoj tranziciji i energetskoj sigurnosti. Naglasila je da je u suštini evropskog zakonodavstva konstantna potreba za unapređenjem i shodno tome se Direktiva o industrijskim emisijama stalno menja u pravcu poboljšanja pristupa izazovima industrijskog zagađenja. Švedska podržava proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, prenošenje Zelene agende i Direktive o industrijskim emisijama a uočeno je i da međunarodne banke prate ove procese u Srbiji i nastoje da doprinesu zajmovima na ovom putu. Na kraju svog izlaganja gospođa Rojtersverd podelila je svoj entuzijazam za promene nabolje koje će se realizovati uprkos brojnim izazovima samo udruživanjem snaga svih aktera i koncentrisanjem na timski rad.  

Gospođa Bojana Vukadinović, menadžer projekta IED Srbija, pozdravila je učesnike skupa ispred Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predstavila celokupni tok implementacije projekta IED Srbija od prve faze koja je bila fokusirana na farme i nadležne organe na lokalnom nivou, druge koja se bavila prehrambenom industrijom i obuhvatila izradu DSIPa za IED i treće faze koja obuhvata sve industrijske sektore i nadležne organe na svim nivoima i u okviru koje je izrađen DSIP za Poglavlje V IED a u toku je i izrada DSIPa za Direktivu EU-ETS. Gospođa Vukadinović predstavila je saradnju sa projektom EU za Zelenu agendu u Srbiji koji pruža pomoć operaterima u pripremi zahteva za integrisanu dozvolu dok se kroz projekat IED Srbija pruža podrška nadležnim organima u izradi nacrta integrisanih dozvola za ta industrijska postrojenja. 

Gospodin Radovan Nikčević, menadžer projekta EU za Zelenu Agendu u Srbiji ispred UNDP Srbija pozdravio je prisutne i zahvalio se na objašnjenju sinergije dva projekta koje implementiraju UNDP i TMF i predstavio detaljnije projekat EU za Zelenu Agendu u Srbiji koji se implementira od januara 2022. godine. Posebno se zahvalio Švedskoj na partnerstvu i podršci ali i koordinaciji sa drugim projektima i inicijativama koje su relevantne za primenu Zelene agende u Srbiji.

U nastavku su međunarodni eksperti na projektu IED Srbija predstavili prisutnima iskustva u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim okvirom EU u oblasti izdavanja integrisanih dozvola u njihovim zemljama i to gospođa Silvija Zdravkova Bakardžieva o iskustvima Republike Bugarske, gospodin Robert Spajić o iskustvima Republike Hrvatske i gospodin Frenk Klinton o iskustvima u Republici Irskoj. O implementaciji BAT zaključaka u izdavanju integrisanih dozvola u Irskoj zatim je govorio gospodin Leo Svini, takođe međunarodni ekspert projekta IED Srbija dok je o nacionalnoj praksi i izazovima koji su pred nadležnim organima u Srbiji govorila gospođa Elena Janković, nacionalni ekspert projekta EU za Zelenu Agendu u Srbiji.

Prva diskusija okruglog stola otpočela je uvodnim prezentacijama međunarodnih eksperata koji su prenosili iskustva sa kojima su se nadležni organi susretali u praksi pri izdavanju integrisanih dozvola u njihovim zemljama. Sledeća tema okruglog stola bila je učešće javnosti u izdavanju integrisanih dozvola koja je takođe počela primerima iz prakse iz Bugarske, Irske i Hrvatske a diskusija se nastavila u duhu otvorenog dijaloga.