Održan prvi modul obuke za inspektore zaštite životne sredine

U okviru oktobarske misije međunarodnih eksperata na projektu IED Srbija, održan je prvi od tri planirana modula obuke za inspektore. Prvi modul obuke održan je Beogradu u trajanju od pet dana i posvećen je izradi plana za inspekcijski nadzor kao i tretmanu otpadnih voda u postrojenjima koja su predmet kontrole. 

Prvog dana održana je uvodna zoom radionica za izabranu grupu inspektora pod nazivom „Priprema za inspekcijski nadzor“. Irski eksperti Patrik Lorens Svini i Frenk Klinton održali su uvodna predavanja uoči dvodnevne radionice i pripreme posete operaterima na terenu.

Dvodnevna obuka održana u Privrednoj komori Srbije organizovana je za veći broj inspektora kao i predstavnike Odeljenja za izdavanje integrisanih dozvola. Međunarodni eksperti na projektu Patrik Lorens Svini i Frenk Klinton su prvog dana održali niz predavanja u vezi pripreme, planiranja i analize zakonodavnog okvira za inspekcijski nadzor. U okviru praktičnog rada eksperti su održali niz vežbi koje predviđaju razne scenarije zagađenja životne sredine i mehanizme nadzora kao i održavanje „probnih“ intervjua sa operaterima. Drugi dan obuke u Privrednoj komori Srbije bio je posvećen tretmanu otpadnih voda u industrijskim postrojenjima. Međunarodni eksperti na projektu su predstavili zakonodavstvo EU koje se odnosi na zaštitu voda i održali predavanja o upravljanju otpadnim vodama, o primarnom tretmanu otpadnih voda i različitim metodama tretmana otpadnih voda, pre svega biološkim poput sistema sa aktivnim muljem i biofilterima, kao i fizičkim, odnosno, fizičko-hemijskim. 

Četvrtog dana usledile su posete kompanijama i rad na terenu koji je organizovan u grupama od po tri izabrana inspektora i jednog međunarodnog eksperta. Obzirom da je tema obuke bila tretman otpadnih voda poseta prve grupe inspektora organizovana je u Vrbasu u mesnoj industriji „Carnex“ dok je druga grupa posetila Novi Sad i mesnu industriju „Neoplanta“. Za obe kompanije urađen je nacrt integrisanih dozvola u okviru prethodne faze projekta IED Srbija a „Neoplanta“ je istu u međuvremenu i dobila dok se ona za „Carnex“ još uvek očekuje. 

Na kraju prve nedelje misije međunarodnih eksperata održana je i radionica sa odabranim inspektorima posvećena izradi izveštaja iz inspekcijskog nadzora. Na početku skupa, obe grupe su radile zajedno da bi u nastavku svaka grupa inspektora iznela svoje opservacije i zaključke iz inspekcijskog nadzora koji je održan prethodnog dana.

U okviru projekta IED Srbija i to aktivnosti 2.4 čiji je cilj poboljšanje kontrole i nadzora nad primenom zahteva iz integrisane dozvole, izrađen je detaljan plan obuke za inspektore u tri modula. Prvi korak u ovom postupku bio je izbor glavnog tima inspektora koji će proći detaljnu obuku i koji će biti treneri drugim inspektorima kada je reč o sprovođenju kontrole uslova propisanih integrisanim dozvolama. U procesu selekcije izabran je osnovni tim od šest inspektora sa republičkog, pokrajinskog i nivoa grada Beograda. Šest ključnih tema definisano je u procesu pripreme obuka a to su: plan inspekcijskog nadzora, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, zagađenje zemljišta i podzemnih voda, kao i zagađenje vazduha i buka.