Održano predavanje o zakonodavstvu u oblasti kontrole industrijskih emisija za studente

Ciklus predavanja za studente Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Primena propisa iz oblasti zaštite životne sredine: od teorije do prakse“ nastavio se obradom tematskih oblasti koje se tiču procene uticaja na životnu sredinu, strateške procene uticaja, upravljanja otpadom i ambalažnog otpada. 

Prva nedelja decembra meseca bila je rezervisana za predavanje o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Predstavnica Ministarstva zaštite životne sredine iz Odeljenja za izdavanje integrisanih dozvola detaljno je predstavila sam zakon, podzakonska akta, obaveze operatera i nadležnih organa odgovornih za izdavanje integrisanih dozvola. 

Obzirom da projekat IED Srbija u potpunosti podržava ovu saradnju i da je tema u skladu sa projektnim aktivnostima i svrhom samog projekta, projektni tim održao je dva predavanja koja su studentima dodatno približila ovu temu. Pre svega, studenti su imali prilike da se upoznaju sa konceptom i osnovnim pojmovima vezanim za Direktivu o industrijskim emisijama koja tek treba da bude u potpunosti transponovana u nacionalno zakonodavstvo, ali i da čuju više o Seviljskom procesu, najboljim dostupnim tehnikama (BAT), kao i referentnim dokumentima o najboljim dostupnim tehnikama (tzv. BREF dokumentima). U nastavku mogli su da čuju više o aktivnostima projekta u okviru pripreme nacrta integrisanih dozvola za izabrane operatere u saradnji sa nadležnim organima za izdavanje IPPC dozvola i da se upoznaju sa iskustvima projekta stečenim u saradnji i komunikaciji sa operaterima.

Obuka za studente organizovana je u skladu sa Sporazumom o saradnji koji su potpisali Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije (MZŽS) i Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF). Zamišljena je kao pomoć studentima završnih godina osnovnih studija i studentima na master i doktorskim studijama, u njihovoj budućoj profesionalnoj karijeri u okviru industrija koje su u obavezi da primenjuju propise iz oblasti zaštite životne sredine.