Podrška nadležnim organima u izdavanju integrisanih dozvola za sektor prehrambene industrije

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu održana je radionica u okviru komponente projekta koja pruža podršku lokalnim samoupravama u pripremi nacrta integrisanih dozvola za operatere iz sektora prehrambene industrije. Radionici su prisustvovali međunarodni i domaći eksperti na projektu koji su istakli glavne izazove koji se tiču zaštite životne sredine u pojedinačnim sektorima prehrambene industrije kao što su klanice i mesna industrija, mlekare i proizvodnja jestivih ulja, šećerane, kao i konkretne predloge za njihovo prevazilaženje. Radionici su pristustvovali i predstavnici nadležnih organa za izdavanje integrisanih dozvola u Srbiji na svim nivoima.

Kada je reč o klanicama i postrojenjima za preradu mesa analizirana su tipična pitanja koja se tiču uticaja na životnu sredinu i neusklađenosti sa najboljim dostupnim tehnikama (BAT) i dati su predlozi za određivanje uslova u IPPC dozvolama. Najveći uticaj na životnu sredinu pojedinih predstavnika ovog podsektora predstavlja direktno ispuštanje otpadnih voda odnosno nedostatak ili odsustvo odgovarajućih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Ključni izazovi za zaštitu životne sredine u podsektoru proizvodnje šećera odnose se na energetsku efikasnost i potrošnju energije, efikasnu potrošnju vode, kao i upravljanje otpadnim vodama. Eksperti su detaljno analizirali delove Referentih dokumenata o najboljim dostupnim tehnikama (tzv. BREF) koji se odnose na ovaj podsektor i primere neusklađenosti za koje je potrebno propisivanje dodatnih uslova dozvole. Kada je o mlekarama reč najviše pažnje posvećeno je efikasnom upravljanju vodama i otpadnim vodama kao i zaštiti podzemnih voda.

Lokalni eksperti na projektu predstavili su statuse zahteva za integrisanu dozvolu i prateće dokumentacije, kao i nacrta integrisanih dozvola za operatere iz svakog podsektora prehrambene industrije. Agendu radionice možete pogledati ovde.