Predhodni projekti

Projekat „Zelena tranzicija – implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji 2021-2027“ nastavlja se na prethodni projekat “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji – IED Srbija” (“Further Implementation of the IE Directive in Serbia”). Projekat “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja” (IPPC farme), im je prethodio i takođe je realizovan u okviru bilateralne saradnje sa Švedskom u partnerstvu sa nadležnim Ministarstvom.

Ostvareni rezultati obuhvataju brojna dostignuća na putu transpozicije i implementacije Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji. Uspešno je dovršena priprema Specifičnog plana implementacije Direktive (DSIP) koji predstavlja deo Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene u okviru Klastera 4 koji se odnosi na Zelenu agendu i održivu povezanost. Pružena je tehnička podrška nadležnim organima na svim nivoima u izradi nacrta integrisanih dozvola, kao i predstavnicima industrije u pripremi zahteva i ostale dokumentacije za integrisanu dozvolu. U okviru pomenutih projekata održane su i obuke za inspekciju zaštite životne sredine, uspostavljena je saradnja sa relevantnim institucijama koja omogućava ulaganja u čistije tehnologije i sprovođene su aktivnosti na podizanju svesti o zagađenju životne sredine.

IED Srbija 2018-2021. godina

Projekat “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji – IED Srbija” realizovao je Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu u periodu 2018 – 2021. godine. 

IPPC farme 2015-2017. godina

Projekat „Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja – IPPC farme“ realizovan je od strane Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i podršku Ambasade Švedske u Beogradu, i trajao je dve godine (od aprila 2015. do aprila 2017. godine).