Predstavljeni novi sektori industrije koji će biti uključeni u implementaciju Direktive o industrijskim emisijama

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu održana je radionica na kojoj su predstavljene glavne promene uvedene Direktivom o industrijskim emisijama u okviru IPPC zakonodavnog okvira koje se odnose na pojedine sektore industrije obuhvaćenih ovim izmenama, kao što su sektor hemijske i prehrambene industrije ili sektor upravljanja otpadom.

U uvodnom delu radionice predstavljeno je i desetak studija slučaja koje su dale konkretna pojašnjenja pitanja određivanja kapaciteta različitih industrijskih postrojenja u skladu sa novim pravilima direktive. Prikazana je i detaljna analiza kapaciteta novih IED operatera u sektoru upravljanja otpadom, prehrambene i hemijske indutrije kao i za sektor obrade drveta. Ovaj skup pružio je i odličnu mogućnost za diskusiju o kontroli novih postrojenja, koja su predmet novog IPPC zakona čije je usvajanje planirano 2021. godine.

Radionica je održana u okviru komponente projekta koja se odnosi na pružanje podrške Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije u identifikovanju operatera koji potpadaju pod delokrug Direktive o industrijskim emisijama prema novoj listi IPPC kategorija kako bi se ažurirala postojeća lista IPPC operatera i prikupili potrebni podaci od novopriključenih operatera.

Radionici su prisustvovali predstavnici inspekcije za zaštitu životne sredine, kao i međunarodni i domaći eksperti na projektu.