Priprema Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama

Aktivnost 1.1: Priprema registra novih operatera koji podležu Direktivi o industrijskim emisijama

Glavni cilj aktivnosti je pružanje podrške Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije u identifikovanju operatera koji potpadaju pod delokrug Direktive o industrijskim emisijama prema novoj listi IPPC kategorija (Aneks 2), usvojenoj novom direktivom. Projekat će raditi u saradnji sa MZŽS (Odsekom za integrisane dozvole i Sektorom za kontrolu i nadzor), kako bi se ažurirala postojeća lista IPPC operatera i prikupili potrebni podaci od novopriključenih operatera.

Aktivnost 1.2: Tehnička i finansijska procena usaglašenosti IPPC farmi sa zahtevima Direktive o industrijskim emisijama

Projekat će analizirati stanje na IPPC farmama i njihovu usaglašenost sa zahtevima najboljih dostupnih tehnika. Prema rezultatima analize, eksperti na projektu će identifikovati operatere koji iz tehničkih ili finansijskih razloga ne bi bili u mogućnosti da se u potpunosti usaglase sa Direktivom o industrijskim emisijama do datuma pristupanja Srbije Evropskoj uniji, i stoga trebaju produženje perioda za implementaciju zahtevanih mera. Aktivnost će se sprovoditi u bliskoj saradnji sa Odsekom za integrisane dozvole, prateći smernice za pripremu specifičnog plana za implementaciju direktive.

Aktivnost 1.3: Revizija Specifičnog plana za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama

Projekat će podržati Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije u ažuriranju Specifičnog plana za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama (DSIP). Aktivnost će se sastojati od provere statusa identifikovanih operatera i razgovora sa njima o eventualnim izmenama investicionog plana iz prvog nacrta Specifičnog plana za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama. Pored toga, izvršiće se analiza izveštaja o proceni najboljih dostupnih tehnika i plana mera za operatere za koje nisu bili dostupni podaci u vreme pripreme prvog nacrta specifičnog plana (IPA Projekat „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanja hemijskih udesa i uspostavljanje sistema EMAS, Europe Aid/131555/C/SER/RS“), kao i identifikovanih novih operatera. U saradnji sa MZŽS, organizovaće se sastanci sa svakim operaterom kako bi se prodiskutovale tehničke i finansijske mere i dovršio DSIP, koji je deo pregovaračke pozicije.

Aktivnost 1.4: Pravna podrška za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama

U pripremi Pravilnika o izgledu i sadržaju integrisanih dozvola, i u neophodnoj reviziji Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja, projekat će podržati Odsek za integrisane dozvole i Odeljenje za pravne poslove Ministarstva ZŽS kako bi se usvojila i primenila Opšta obavezujuća pravila za farme, pripremljena u okviru prethodnih projekata (IPPC farme i IPA 2011).