Revizija Specifičnog plana za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama

Sastanak u okviru aktivnosti projekta koja se odnosi na Reviziju Specifičnog plana za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama (DSIP) je održan 22. maja 2018. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, međunarodni i lokalni eksperti angažovani na projektu i članovi projektnog tima.

Prve rezultate rada vezano za tehničku, finansijsku i socio-ekonomsku analizi u kompanijama predstavili su lokalni eksperti. Uz pomoć iskustava međunarodnih stručnjaka posebna pažnja ukazana je na specifične probleme ili situacije koje bi mogle ugroziti kompletnost konačnog nacrta DSIP-a.