Aktivnost 1.1: Tehnička i finansijska procena usklađenosti novih IED operatera

Operateri identifikovani tokom projekta „Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji – IED Srbija“, kao potencijalna dodatna industrijska postrojenja koja podležu Direktivi o industrijskim emisijama, biće uključeni u cilju analize njihove usaglašenosti sa zahtevima najboljih dostupnih tehnika (BAT) i graničnim vrednostima emisija povezanih sa najboljim dostupnim tehnikama. Stručnjaci projekta će koristiti metodologiju utvrđenu za pripremu Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama (DSIP), kako bi identifikovali neusklađenosti sa Direktivom i potrebna ulaganja za postizanje potpune usaglašenosti sa zahtevima najboljih dostupnih tehnika, uključujući i vremenski okvir za ove mere. 

Aktivnost 1.2: Završetak izrade Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama

Projekat „Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji – IED Srbija“ pripremio je Specifični plan implementacije Direktive o industrijskim emisijama s obzirom na postrojenja koja podležu Direktivi o industrijskim emisijama i velika postrojenja za sagorevanje, budući da potpuna lista operatera koji koriste isparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds – VOC) u Srbiji tada nije bila dostupna. Projekat eVOC Srbija koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, radio je u poslednje dve godine na pripremi preliminarnog registra potencijalnih operatera koji koriste isparljiva organska jedinjenja, koji će biti dostupan do kraja 2021. godine. Ista metodologija za tehničku i finansijsku analizu koja je korišćena za pripremu prve verzije Specifičnog plana za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama, biće primenjena na operatere koji koriste ispraljiva organska jedinjenja

Aktivnost 1.3: Priprema plana implementacije Direktive EU o trgovini emisijama (EU-ETS)

Razvoj Plana implementacije EU Direktive o sistemu trgovine emisionim jedinicama u okviru Direktive o industrijskim emisijama osigurao bi sveobuhvatnu integraciju sa Evropskim zelenim dogovorom i Zelenom agendom za Zapadni Balkan relevantnih sektora (energetika, industrija) iz perspektive smanjenja zagađenja i emisija gasova sa efektom staklene bašte (nije pokriveno Direktivom o industrijskim emisijama). Razmatranjem EU Direktive o sistemu trgovine emisionim jedinicama u okviru Direktive o industrijskim emisijama uveo bi se komplementaran pristup ovom pitanju koji bi ojačao oba pravna okvira, a ne bi se preklapao.

Aktivnost 1.4: Podrška pregovaračkom procesu u domenu Direktive o industrijskim emisijama

Projekat će nastaviti da podržava Ministarstvo zaštite životne sredine u pripremi Pregovaračke pozicije u oblasti industrijskog zagađenja. Podaci koji se odnose na 68 operatera uključenih u prvu verziju Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama biće ponovo provereni i po potrebi revidirani, kao i druga dokumentacija priložena u Pregovaračkoj poziciji.