Aktivnost 2.1: Kompletiranje pravnog okvira u skladu sa novim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Cilj ove aktivnosti je da podrži Ministarstvo zaštite životne sredine u pripremi i usvajanju podzakonskih akata povezanim sa novim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Ovi podzakonski akti će sadržati tehničke i administrativne procedure i zahteve, neophodne za efikasnu primenu Zakona. Aktivnost će se posebno usredsrediti na sledeće pravne akte: o sadržini zahteva za izdavanje integrisane dozvole, sadržini i izgledu integrisane dozvole, registra integrisanih dozvola i postupka izdavanja integrisane dozvole za farme usvajajući Opšta obavezujuća pravila.

Aktivnost 2.2: Priprema tehničkih priručnika za implementaciju novog Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Ova aktivnost će imati za cilj pripremu tehničkih uputstava neophodnih za lakšu i efikasniju implementaciju novog Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine pružanjem podrške operaterima u pripremi ili ažuriranju njihovog zahteva za integrisanu dozvolu. 

Pored toga, biće pripremljen Priručnik o primeni opštih obavezujućih pravila za farme, kako bi se jasno odredili koraci potrebni za primenu odgovarajućeg Pravilnika. Priručnik će se koristiti za podršku lokalnim samoupravama u pripremi i izdavanju 15 integrisanih dozvola za farme svinja i živine.

Aktivnost 2.3: Podrška procesu izdavanja integrisanih dozvola

Ova aktivnost predstavlja srž tehničke podrške koju projekat pruža nadležnim organima (Ministarstvo zaštite životne sredine, AP Vojvodina i lokalne samouprave) radi efektivne i efikasne primene novog Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine koji će biti usvojen do kraja 2021. godine. 

U okviru projekta biće izrađeni nacrti integrisanih dozvola u saradnji sa predstavnicima nedležnih organa, sa svih nivoa kompetencija, kako bi se timski analizirali i rešavali pravni i tehnički izazovi vezani za određeni industrijski sektor. Kako bi se obezbedio što širi raspon podrške, operateri će biti birani iz različitih sektora obuhvaćenih Direktivom o industrijskim emisijama, u skladu sa planom Ministarstva zaštite životne sredine za izdavanje integrisanih dozvola. Predstavnici sektora za intenzivan uzgoj svinja i živine imaće posebno mesto u aktivnosti, zbog svog specifičnog administrativnog procesa za izdavanje integrisane dozvole. 

Aktivnost 2.4: Poboljšanje kontrole i nadzora nad primenom zahteva iz integrisane dozvole

Kako bi se obezbedila efikasna primena novog Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, projekat će direktno podržati Sektor za kontrolu i nadzor Ministarstva zaštite životne sredine, stvaranjem osnovnog tima za kontrolu postrojenja koja podležu Direktivi o industrijskim emisijama, sastavljenog od inspektora sa nacionalnog i pokrajinskog nivoa. Tim će biti obučen da sprovodi posebne kontrole uslova propisanih integrisanim dozvolama.

Aktivnost 2.5: Izrada informacionog sistema o Direktivi o industrijskim emisijama

Tokom implementacije projekta IED Srbija ustanovljeno je da bi elektronski sistem za podršku administrativnim procedurama za izdavanje i kontrolu integrisanih dozvola značajno povećao efikasnost ovog procesa. Analiza transpozicije IED-a takođe je ukazala na veliki jaz, poput nedostatka nacionalnog registra integrisanih dozvola, koji stoga nije dostupan zainteresovanoj javnosti. Usvajanje novog Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, nudi priliku da se popuni ovaj nedostatak, a operaterima i nadležnim organima takođe pruža efikasan alat za praćenje i kontrolu integrisanih dozvola.