Studijsko putovanje u Republici Hrvatskoj

U okviru projekta “IED Srbija” organizovano je studijsko putovanje u Republici Hrvatskoj za predstavnike nadležnih organa Republike Srbije koji rade na implementaciji Direktive o industrijskim emisijama na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Obilazak izabranih IPPC operatera i sastanak sa predstavnicima Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine u Hrvatskoj organizovan je u periodu od 21. do 24. maja ove godine, a sa ciljem prenošenja praktičnih iskustava i pružanja podrške nadležnim organima naše zemlje u procesu usklađivanja sa zahtevima IE direktive.

Prvog dana organizovana je poseta farmi svinja Gradec na kojoj su predstavnici nadležnih organa Srbije imali prilike da vide jednu od najsavremenijih farmi i biogasno postrojenje Agrokor Energija, gde su predstavnici firmi predstavili njihov rad i njihov put ka dobijanju integrisane dozvole. U toku posete ispoštovane su sve higijensko sanitarne mere koje su obavezne u tehnologiji gajenja svinja. Istog dana organizovana je i poseta industriju mesa PIK Vrbovec gde su se učesnici upoznali sa načinom funkcionisanja ovog IPPC postrojenja, a akcenat posete je bio na tretmanu otpadnih voda i obilasku ovog postrojenja.

Poseta kompaniji Metis i njihovoj Podružnici Kukuljanovo koja se bavi upravljanjem otpadom upriličena je drugog dana studijskog putovanja. Metis se bavi sakupljanjem otpadnih električnih uređaja i opreme, otpadnih baterija, otpadnih guma i mazivih ulja, otpadne primarne ambalaže kao i sakupljanjem građevinskog otpada koji sadrži azbest.

Studijsko putovanje u Republici Hrvatskoj završilo se posetom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. Predstavnici nadležnih organa Republike Srbije imali su prilike da u direktnoj komunikaciji razmene iskustva sa kolegama iz Hrvatske kada je sam proces izdavanja integrisanih dozvola u pitanju, kao i da dobiju značajne smernice za izradu planova u okviru Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.