Tehnička pomoć

Aktivnost 2.1: Priručnik o efikasnoj potrošnji vode i energije

Prehrambena industrija beleži visoku potrošnju vode i energije, tako da ona ima najviše mogućnosti za optimizaciju potrošnje i uštede resursa, prema principima IPPC. Priručnikom će se opisati najbolje prakse i analizirati kompanije u Srbiji (studije slučaja).

Aktivnost 2.2: Smernice za upravljanje sporednim proizvodima

Prehrambena industrija odlikuje se industrijskim procesima u kojima nastaju znatne količine sporednih proizvoda koji se, prema novim propisima EU o otpadu, mogu ponovo upotrebiti ili reciklirati uz povoljne uticaje na životnu sredinu i uz važan uticaj na privredu. U svakom podsektoru nastaju različite vrste sporednih proizvoda koji se mogu tretirati ili ponovo iskoristiti u različitim procesima ili industrijama. Ovom aktivnošću će se identifikovati ti sporedni proizvodi i odrediti njihove količine, kako bi se naknadno opisali najprikladniji ili najpogodniji načini ponovne upotrebe u skladu sa propisima EU i najboljom praksom.

Aktivnost 2.3: Priprema 10 nacrta integrisanih dozvola za različite podsektore IPPC u prehrambenoj industriji

U okviru ove aktivnosti izradiće se nacrt integrisane dozvole za 10 IPPC operatera iz različitih podsektora (klanice i mesna industrija, mlekare, proizvodnja masnoća i jestivih ulja, šećerane i pivare), koji se biraju u prvom mesecu projekta, pri čemu će prioritet imati operateri koji su već pribavili ostale dozvole (upotrebnu, vodnu…). Projekat će pripremiti administrativne i tehničke delove dozvola, postaviti uslove za granične vrednosti emisije, kao i zahteve za monitoringom. Na ovoj aktivnost eksperti sa projekta će raditi u bliskoj saradnji sa izdavaocima dozvola kako bi im preneli praktične savete za izdavanje integrisanih dozvola.

Aktivnost 2.4: Praćenje uticaja projekta na IPPC farme

Cilj ove aktivnosti je da prati aktivnosti realizovane u toku prethodnog projekta (IPPC farme), koji je bio usmeren na podršku opraterima i nadležnim organima u procesu izdavanja integrisanih dozvola. Projektni tim će naročito podržati nadležne organe u pripremi novih integrisanih dozvola kroz korišćenje izrađenog obrasca u toku prošlog projekta i organizaciju periodičnih sastanaka na kojima će se diskutovati zajedničke teme, problemi i pitanja u vezi sa pripremom dozvola. Pomoć će biti proširena i na operatere kroz postojanje stalne podrške projektnog tima, koji će biti na raspolaganju za dodatna objašnjenja, informacije i podršku na tehničkom i administrativnom nivou.