Završena analiza usaglašenosti kao dela Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama za Poglavlje V

U okviru prethodne faze projekta IED Srbija pripremljen je Specifični plan implementacije direktive (DSIP) za Direktivu o industrijskim emisijama (IED) ali je zbog neophodnosti uključivanja operatera koji koriste isparljiva organska jedinjenja (VOC) u svojim proizvodnim procesima, a koji su identifikovani tokom realizacije projekta eVOC Srbija, bilo je potrebno izraditi deo DSIP-a koje obuhvata Poglavlje V ove Direktive.

Metodologija za izradu DSIP-a uključuje različite aspekte, kao što su tehnička i finansijska analiza, kao i analiza socio-ekonomskog uticaja kao posledica primene propisa vezanih za VOC. Tehnička analiza operatera koji u svojim proizvodnim procesima koriste isparljiva organska jedinjenja podrazumevala je proveru usaglašenosti sa Poglavljem V IED i identifikaciju eventualnih neusaglašenosti. Uporedo sa tehničkom analizom, eksperti projekta izvršili su i analizu socio-ekonomskog uticaja odnosno procenu kako će implementacija ovog poglavlja uticati na zapošljavanje, lokalne zajednice i sl.

Analizirano je ukupno 390 preduzeća iz 19 industrijskih sektora među kojima su operateri koji se bave aktivnošću štampe (heatset web offset štampa, fleksografija, rotogravura za ambalažu, publikacije i sl.), farbanja i ostalih delatnosti premazivanja (žičanih navoja, vozila, poljoprivredne i građevinske opreme, nameštaja, limova, metalne ambalaže i drugih metalnih i plastičnih površina), čišćenja i odmašćivanja u kombinaciji sa drugim aktivnostima površinske obrade, hemijskog čišćenja, premazivanja i impregnacije drvenih površina, prerade gume, ekstrakcije i rafinacije biljnih ulja i životinjskih masti i dr.  Analizom je utvrđeno da određeni broj kompanija više ne posluje ili ne podleže zahtevima poglavlja V IED-a budući da je njihova potrošnja rastvarača niža od praga. S druge strane, za nekoliko kompanija se nakon detaljne provere potrošnje rastvarača pokazalo da podležu i poglavlju 2 IED koje se odnosi na integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine odnosno da su ovi operateri u obavezi pribavljanja IPPC dozvola. 

Nekoliko misija međunarodnog tehničkog eksperta iz Nemačke bilo je posvećeno obilasku postrojenja koji pripadaju različitim industrijskim sektorima i identifikaciji aktivnosti koje su potencijalni izvori emisija isparljivih organskih jedinjenja. Preko 15 poseta operaterima koji koriste rastvarače u svojim proizvodnim procesima organizovano je tokom i nakon ovih misija sa ciljem bolje pripreme DSIP-a.

Tehnička analiza usaglašenosti sa Direktivom pokazala je neusaglašenost kod nešto više od sto šezdeset kompanija koje uglavnom pripadaju sektoru hemijskog čišćenja. Analiza je zaključena identifikacijom mera koje su potrebne da bi svaka kompanija koja ne ispunjava zahteve Poglavlja V IED postigla punu usaglašenost sa Direktivom. U narednom periodu će se dalje raditi na razmatranju ovih mera sa kompanijama i biće procenjene potrebne investicije za njihovo postizanje. Nakon toga izvršiće se definisanje održivosti ovih investicija i eventualne potrebe za uvođenjem tranzicionog perioda za ove kompanije odnosno produženog perioda za postizanje pune usklađenosti sa Direktivom kako bi bili uključeni u DSIP i u grupu operatera za koje će se pregovarati  tranzicioni period za punu usaglašenost sa Direktivom tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.