Završeno prikupljanje podataka o emisijama ugljen-dioksida u okviru pripreme Specifičnog plana implementacije Direktive EU o sistemu trgovine emisijama

U okviru projekta IED Srbija razvija se i Specifični Plan implementacije Direktive o sistemu trgovine emisionim jedinicama EU ETS koji će osigurati sveobuhvatnu integraciju relevantnih industrijskih sektora u Srbiji sa Evropskim zelenim dogovorom i Zelenom agendom za Zapadni Balkan kako iz perspektive smanjenja zagađivanja životne sredine tako i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Ovaj plan implementacije će obuhvatati detaljno obrazloženje specifičnih potreba, utvrđivanje ulaganja koja treba preduzeti u rekonstrukciji i nadogradnji infrastrukture u čiste tehnologije, diverzifikaciju energetskog miksa i slične mere, što će osigurati potpunu usklađenost sa EU Direktivom o sistemu trgovine emisionim jedinicama.

Jedan od najvažnijih koraka u okviru tehničke analize bio je i definisanje upitnika kojim su prikupljeni podaci o ukupnim emisijama ugljen-dioksida od ETS operatera u Srbiji. Ovaj upitnik razvijen je na osnovu predložaka koje je pripremila Evropska komisija za praćenje, izveštavanje i verifikaciju (MRV) emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u okviru primene ETS-a. 

Analizirano je 145 kompanija iz privatnog i državnog sektora kao što su termoelektrane, toplane, naftne rafinerije, čeličane, kao i preduzeća iz metalne, hemijske, cementne, kao i industrije celuloze, papira, kreča i keramike. Analizom dostavljenih podataka utvrđeno je da 20 kompanija nisu obuhvaćene zahtevima ove Direktive jer više ne posluju, smanjenog su kapaciteta, ili su promenile vrstu goriva.

Tokom tehničke analize i prikupljanja podataka o emisijama CO2 pružena je i značajna podrška kompanijama u smislu jačanja kapaciteta u oblasti približavanja principa i mehanizama ETS direktive i svojevrsna obuka koja je obuhvatila praktični rad na MRV sistemu u okviru ETS-a. Ovo će kompanijama biti od velike pomoći budući da prema Zakonu o klimatskim promenama imaju obavezu, pripreme i predaje zahteva za izdavanje dozvole za emisiju GHG čim se Pravilnik o MRV sistemu zvanično i usvoji što se očekuje u poslednjem kvartalu ove godine.